fbpx

Beleidsverklaring van MRU

Het ondernemingsbeleid van MRU en PRU is gericht op continuïteit van de organisatie.

De directie is ervan overtuigd dat deze continuïteit alleen gewaarborgd kan worden wanneer de zorg voor goede arbeidsomstandigheden en kwaliteit een wezenlijk onderdeel zijn van het totale ondernemingsbeleid. In dit beleid wordt tevens rekening gehouden met de mogelijk schadelijke invloeden van ons proces op het milieu. Schadelijke invloeden zullen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is tot een minimum worden beperkt.

MRU en PRU verbinden zich tot het naleven van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Het beleid dat MRU en PRU voeren bevat de volgende uitgangspunten.

Wat betreft kwaliteit

MRU en PRU zijn bedrijven waar kwaliteit hoog in het vaandel staat.

Hiermee wordt niet alleen bedoeld de kwaliteit van het inzamelen, verwerken en afvoeren van materialen, maar ook de kwaliteit van de organisatie en haar medewerkers.

Wat betreft arbeidsomstandigheden

Tevreden en gemotiveerde medewerkers vormen de ruggengraat van ons bedrijf. Een goede zorg voor de arbeidsomstandigheden speelt daarbij een belangrijke rol. Het arbobeleid zal daarom minimaal voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in de arbowet.

Het arbobeleid is gericht op het voorkomen van persoonlijk letsel en het voorkomen van materiële schade. Onveilige werkmethodes of situaties worden niet geaccepteerd.

Ook derden worden beschermd tegen de risico’s van onze werkzaamheden.

Wat betreft milieu

De organisatie streeft ernaar het milieu zoveel mogelijk te ontzien.

De directie staat open voor nieuwe ontwikkelingen die processen en dienstverlening milieuvriendelijker kunnen maken, zoals op de volgende belangrijke onderdelen:

  • Inkoop / verkoop: het stimuleren van papier- en kunststof recycling en het stimuleren van transporten over het water.
  • Inzamelen: het stimuleren van het op vaste data en in eigen beheer ophalen bij scholen e.d. middels kraak- en perswagen cq. / perscontainer (in verschillende afmetingen).
  • Verwerking: goede lay-out die zorgt voor het minimaliseren van wachttijden, keuring en onderhoud van bedrijfsmiddelen en vermindering van energieverbruik.
  • Afvoer: het stimuleren van afvoer middels eigen voertuigen die voldoen aan de emissienorm Euro 6 cq. het stimuleren van transporten over het water.
  • Voertuigen en overige materieel: het reduceren van CO2-uitstoot (bij aanschaf / vervanging kiezen voor voertuigen die milieuvriendelijker en energiezuiniger zijn).

Continue verbetering

Iedereen dient te streven naar een voortdurende verbetering van de resultaten op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Deze zaken zijn van een groot belang voor een gezonde toekomst van MRU en PRU. Uw ideeën hieromtrent worden door de directie zeer op prijs gesteld. De directie stelt jaarlijks concrete en toetsbare doelstellingen vast die van belang zijn voor de verwachtingen van onze klanten en medewerkers.

Jaarlijks worden de resultaten geëvalueerd en nieuwe doelstellingen vastgesteld.

Wij streven daarbij naar continue verbetering.

Utrecht, 26 juni 2023,

C. van Doorn

Directeur